Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Dazzling Celebrations

Deze Algemene Voorwaarden zijn
van toepassing op alle, zowel mondelinge als schriftelijke
opdrachtverstrekkingen en/of overeenkomsten, welke Dazzling
Celebrations met derden is overeengekomen c.q. heeft afgesloten.
De overeenkomst
tussen Dazzling en de contractant komt tot stand door ondertekening van een
schriftelijke / digitale overeenkomst. Het sluiten van een overeenkomst is
slechts mogelijk bij geschrifte, digitaal en van geval tot geval.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid
algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden
zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

1.2 Indien een bepaling van de
algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dat de
geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in dat geval
voor de nietige respectievelijk vernietigde bepaling een bepaling in de plaats
treden die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.

1.3 Afwijkende bedingen en
eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden slechts indien en voor
zover deze uitdrukkelijk door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 2 Offerte, informatie en
inschakeling derden

2.1 Alle aanbiedingen,
prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van Opdrachtnemer zijn geheel
vrijblijvend, tenzij Opdrachtnemer schriftelijk anders heeft aangegeven.

2.2 Alle door Opdrachtnemer
verstrekte informatie en/of specificaties gelden steeds bij benadering, tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.

2.3 Opdrachtnemer is
gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.

2.4 Indien een aanbieding e.d.
van Opdrachtnemer niet binnen 14 dagen (of, voor zover daarvan sprake is, de in
die aanbieding e.d. expliciet aangegeven – andersluidende – periode) door een
schriftelijke opdracht of een opdracht per e-mail is gevolgd en door
Opdrachtnemer is bevestigd, is hij vervallen.

2.5 Opdrachtnemer behoudt zich
zelfs na aanvaarding van de aanbieding door Opdrachtgever het recht voor de bij
haar gedane bestelling of geplaatste opdracht vormvrij te herroepen. Een
dergelijke herroeping zal onverwijld na de ontvangst door Opdrachtnemer van de
aanvaarding geschieden.

2.6 Indien tijdens de
uitvoering van een overeenkomst naar de mening van opdrachtnemer wijzigingen
van het oorspronkelijke plan noodzakelijk zijn, is opdrachtnemer gerechtigd
deze wijzigingen door te voeren zonder dat daarvoor toestemming van
opdrachtgever is vereist. Voor zover deze wijzigingen meerwerk tot gevolg
hebben, geschiedt dit meerwerk voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 3 Verantwoordelijkheden
opdrachtgever

3.1 Opdrachtgever dient zelf
zorg te dragen voor alle vergunningen en alle toestemmingen van- en
overeenkomsten met derden – waaronder cateraars, eigenaren/verhuurders van
locaties, acteurs en overige uitvoerders van events – die benodigd zijn voor de
uitvoering van een overeenkomst.

3.2 Opdrachtgever is zelf
verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een
krachtens de overkomst georganiseerd of uitgevoerd evenement.

3.3 Opdrachtgever zal op eigen
kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van
bezoekers, artiesten, crew, (overige-) derden en materialen van het
overeengekomen evenement. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om
aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer omstandigheden volgens opdrachtnemer
daartoe nopen.

3.4 Opdrachtgever is gehouden
om alle gegevens, bescheiden en middelen, welke opdrachtnemer nodig heeft voor
de opdracht, tijdig ter beschikking te stellen. Opdrachtgever staat in voor de
juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie.

Artikel 4 Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer

4.1 Opdrachtnemer is
gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.

4.2 Opdrachtnemer is niet
aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is
uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige informatie.

4.3 Opdrachtnemer is slechts
aansprakelijk voor schade indien deze schade valt onder de dekking van haar
aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering
wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico dan wel indien er sprake
is van opzet of grove schuld van haar of een van haar leidinggevenden.

4.4 Indien er geen sprake is
van opzet of grove schuld dan wel de verzekering niet uitkeert, en er toch
sprake is van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid
voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten).

4.5 Opdrachtnemer is nimmer
aansprakelijk voor schade veroorzaakt door (een tekortkoming of onrechtmatig
handelen/nalaten van) uitvoerende dienstverleners en/of toeleveranciers,
waaronder tevens begrepen het personeel van die dienstverleners en/of
toeleveranciers, die Opdrachtnemer in verband met of ten behoeve van de
uitvoering van – een onderdeel van – de overeenkomst heeft ingeschakeld.

4.6 Alle vorderingsrechten en
andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die Opdrachtgever jegens
Opdrachtnemer heeft dienen binnen 12 maanden na het moment waarop Opdrachtgever
hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn, schriftelijk door
Opdrachtnemer te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.

4.7 Opdrachtgever vrijwaart
Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (waaronder doch niet beperkt tot
deelnemers en bezoekers), die in verband met de uitvoering van de opdracht
schade lijden.

4.8 Eventuele door
opdrachtnemer verstrekte adviezen zijn altijd vrijblijvend en opvolging daarvan
komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

4.9 Opdrachtgever is niet
aansprakelijk voor de opkomst van de deelnemers van het betreffende evenement.

4.10 Opdrachtnemer is niet
aansprakelijk voor schade aan goederen die door Opdrachtgever aan haar ter
beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever zal voor een deugdelijke verzekering
zorg dragen.

4.11 Alle rechtsvorderingen
jegens opdrachtnemer, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen,
vervallen binnen één jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

 

Artikel 5 Reclame
Alle reclames dienen, op straffe van verval, schriftelijk bij Opdrachtnemer te
zijn ingediend binnen 30 dagen nadat deze bekend zijn geworden dan wel bekend
hadden kunnen zijn.

Artikel 6 Overmacht

Omstandigheden welke niet aan
Opdrachtnemer te wijten zijn, welke van dien aard zijn dat naleving van de
overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan
worden (zoals doch niet beperkt tot extreem weer, (intrekking van een of
meerdere vergunningen en nationale rouw) geeft haar het recht de opdracht
geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten
zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Opdrachtnemer behoudt in dat
geval haar recht op vergoeding (waaronder doch niet beperkt tot kosten voor
door haar ingeschakelde derden). Opdrachtnemer adviseert Opdrachtgever zich
tegen deze risico’s te verzekeren.

Artikel 7 Prijs, betaling en
annulering

7.1 De overeengekomen prijs
(opdrachtsom) is exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege,
tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7.2 Wijzigingen waaronder
meerkosten in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, door of namens
Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de
prijsopgave kon worden gerekend, worden de Opdrachtgever extra in rekening
gebracht.

7.3 Als de opdrachtnemer het
aanbod van de opdrachtgever aanvaardt, zendt de opdrachtnemer, na de
retourontvangst van de ondertekende kopie van het bevestigingsformulier, een
factuur van tenminste 75% van het totaalbedrag. Deze factuur dient door de
opdrachtgever binnen 30 dagen na de factuurdatum en in ieder geval voor de
datum dat het evenement gaat plaatsvinden voldaan te zijn. Indien dit niet het
geval is kan de opdrachtgever de toegang ontzegd worden.

7.4 Opdrachtgever is op ieder
moment op eerste verzoek van Opdrachtnemer verplicht zekerheid te stellen voor
de voldoening van al hetgeen door haar is verschuldigd.

7.5 Tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de
betalingstermijn zoals vermeld op de factuur. De betalingstermijn is een fatale
termijn. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige betaling op te schorten dan wel
te verrekenen.

7.6 Indien binnen de
betalingstermijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever van
rechtswege in verzuim. Zij is dan de wettelijke handelsrente verschuldigd
(waarbij geldt dat een gedeelte van de maand als een hele maand wordt
aangemerkt) alsmede buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de hoofdsom
met een minimum van € 350,-.

7.7 Bij
reistijden langer dan 1 uur, waaronder ook begrepen wordt vertraging door file,
weers- en overige omstandigheden, wordt naast de reiskosten ook het uurtarief
in rekening gebracht.

7.8 Opdrachtgever is
gerechtigd de opdracht enkel schriftelijk te annuleren. Opdrachtgever dient dan
de navolgende kosten aan Opdrachtnemer te voldoen, in geval van annulering:

a) in de periode tot 9 maanden
voor het aanvangsmoment, 30% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het
moment van annuleren geldt);

b) in de periode liggend
tussen 9 en 6 maanden voor het aanvangsmoment, 50% van de volledige opdrachtsom
(zoals die op het moment van annuleren geldt);

c) in de periode liggend
tussen 6 en 3 maanden voor het aanvangsmoment, 65% van de volledige opdrachtsom
(zoals die op het moment van annuleren geldt);

d) in de periode liggend
tussen 3 en 2 maanden voor het aanvangsmoment, 75% van de volledige opdrachtsom
(zoals die op het moment van annuleren geldt);

e) in de periode liggend
tussen 2 en 1 maanden voor het aanvangsmoment, 85% van de volledige opdrachtsom
(zoals die op het moment van annuleren geldt) en

f) in de periode liggend
tussen 1 maand voor het aanvangsmoment en het aanvangsmoment zelf, 100% van de
volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt). De
opdrachtsom bedraagt de in de overeenkomst opgenomen opdrachtsom vermeerderd
met daarna overeengekomen mutaties.

7.9 Tot tien werkdagen voor
het evenement kan het definitief aantal deelnemers worden doorgegeven met een
maximale afwijking van 10% naar beneden. Dit aantal geldt dan als definitief
aantal voor de eindfactuur. Bij vermindering van het aantal deelnemers (met een
maximale afwijking van 10%) zal het variabele kostendeel op de eindfactuur in
mindering worden gebracht. Indien het aantal deelnemers op de dag van
uitvoering hoger ligt dan het doorgegeven aantal zal dit worden nagefactureerd
tegen de afgesproken prijs per persoon.

7.10 Indien op het moment van
annulering de schade van Opdrachtnemer hoger is dan de annuleringsvergoeding
zoals opgenomen in artikel 7.5 in deze algemene voorwaarden, dan dient
Opdrachtgever dit hogere bedrag aan Opdrachtnemer te vergoeden.

 

Artikel 8 Intellectuele
eigendomsrechten

8.1 Opdrachtnemer is dan wel
wordt uitsluitend rechthebbende van alle bestaande en toekomstige rechten van
intellectueel eigendom (waaronder doch niet beperkt tot het auteursrecht) die
rusten op of voortvloeien uit werken (in welke vorm dan ook, waaronder doch
niet beperkt tot uitgewerkte ideeën, voorstellen, designs en concepten) die
Opdrachtnemer in het kader van de opdracht ontwikkelt en/of heeft (laten)
ontwikkelen. Opdrachtgever verkrijgt hierop voor de duur van de opdracht een
gebruiksrecht.

8.2 Opdrachtgever garandeert
intellectueel eigendomsrechten van derden te respecteren. Indien Opdrachtnemer
door handelen en/of nalaten van Opdrachtgever inbreuk maakt op intellectuele
eigendomsrechten van derden, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer, de werknemers van
Opdrachtnemer en/of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden op het eerste
verzoek vrijwaren.

8.3 Door het in het kader van
de opdracht aan Opdrachtnemer ter beschikking stellen van materialen of werken,
van welke aard dan ook, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke toestemming aan
Opdrachtnemer deze materialen en werken op welke wijze dan ook te gebruiken,
voor zover dit voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht redelijkerwijs
vereist is.

8.4 Opdrachtgever en derden
onderdeel uitmakend van de opdracht zijn gerechtigd geluid, foto- en/of beeldopnamen
van de opdracht te maken, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk
anders heeft bedongen. De geluid-, foto – en/of beeldopnamen mag Opdrachtgever
en derden onderdeel uitmakend van de opdracht niet zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden gebruikt in interne en
externe communicatie-uitingen.

8.5 Opdrachtgever zal
eventuele rechten van derden op de in het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst gebruikte objecten, materialen, werken, uitvoeringen, ideeën,
voorstellen, concepten of methoden te allen tijde respecteren. Eventuele
licentievergoedingen ter zake (verder) gebruik van deze objecten, materialen,
werken, uitvoeringen, ideeën, voorstellen, concepten of methoden, inclusief
maar niet beperkt tot vorderingen van collectieve incasso-organisaties zoals
BUMA/STEMRA en SENA, zijn niet bij het Honorarium inbegrepen, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, en komen voor rekening van
Opdrachtgever.

8.6 Opdrachtnemer is
gerechtigd geluid, foto – en/of beeldopnamen van de opdracht te maken, tenzij
Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bedongen. Geluid -, foto
– en/of beeldopnamen van de opdracht mogen door Opdrachtnemer zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever worden gebruikt in
interne en externe communicatie-uitingen, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.

 

Artikel 9 Verwerken van
persoonsgegevens

9.1 Indien Opdrachtnemer bij
de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever
persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Verkoopvoorwaarden
de onderstaande voorwaarden van toepassing.

9.2 De begrippen die in deze
voorwaarden worden gehanteerd hebben de betekenis die de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) daaraan heeft toegekend of die de
rechtspraak daaraan geeft.

9.3 Bij de verwerking van
persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als
verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de persoonsgegevens ten
behoeve van een derde partij verwerkt als verwerker. Opdrachtnemer vervult
(afhankelijk van de hoedanigheid waarin Opdrachtgever de persoonsgegevens
verwerkt) de rol van verwerker of subverwerker.

 

Artikel 10. Doeleinden van de
verwerking

10.1 Opdrachtnemer zal de
verwerking van persoonsgegevens uitsluitend laten plaatsvinden in het kader van
het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee
redelijkerwijs samenhangen of die met toestemming van de betrokkene worden
bepaald.

10.2 Opdrachtnemer zal onder
de Overeenkomst alle persoonsgegevens verwerken van alle categorieën van
betrokkenen die bij de uitvoering van de overeenkomst worden opgeslagen, dan
wel die op een andere manier aan Opdrachtnemer worden verstrekt om te worden
verwerkt. Indien er bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, dient
Opdrachtgever dit vooraf aan Opdrachtnemer te melden en zullen Partijen in
overleg beoorde­len of in dit kader aanvullende maatregelen genomen moeten
worden.

10.3 Opdrachtnemer heeft geen
zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van
persoonsgegevens. Opdrachtnemer neemt geen zelfstandige beslissingen over de
ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en
de duur van de opslag.

10.4 Opdrachtgever staat
ervoor in dat hij, voor zover vereist in de AVG een gegevensverwerkingsregister
zal bijhouden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken en
vorderingen die verband houden met het niet of niet-juist naleven van deze
registerplicht.

 

Artikel 11. Verdeling van de verantwoordelijkheid

11.1 Voor verwerkingen van
persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de
verzameling van de persoonsgegevens door de opdrachtgever, verwerkingen voor
doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn gemeld,
verwerkingen door derden of voor andere doeleinden, is Opdrachtnemer niet
verantwoordelijk.

11.2 Opdrachtgever staat
ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van
persoonsgegevens, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht
van derden. Zakelijke-Opdrachtgevers vrijwaren de Opdrachtnemer voor alle
aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet voldoen aan de voornoemde
garantie door de opdrachtgever.

11.3 De verplichtingen van de
opdrachtgever die uit deze voorwaarden voortvloeien, gelden ook voor degenen
die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Opdrachtgever, zoals
werknemers of door hen ingeschakelde derden.

 

Artikel 12. Doorgifte van
persoonsgegevens

12.1 Opdrachtnemer verwerkt
persoonsgegevens in landen binnen de Europese Economische Ruimte. Opdrachtgever
geeft Opdrachtnemer toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in
landen buiten de Europese Economische Ruimte., met inachtneming van de daarvoor
geldende wet- en regelgeving.

12.2 Opdrachtnemer zal
Opdrachtgever op verzoek melden naar welk land of welke landen de
persoonsgegevens worden doorgegeven.

Artikel 13. Inschakelen van
subverwerkers

13.1 Opdrachtgever geeft
Opdrachtnemer hierbij toestemming om, in het kader van de Overeenkomst en de in
deze voorwaarden opgenomen persoonsgegevensverwerking, subverwerkers in te
schakelen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever op verzoek informeren over welke
subverwerkers zij inschakelt.

13.2 Indien Opdrachtnemer het
voornemen heeft om nieuwe subverwerkers in te schakelen voor het verwerken van
persoonsgegevens, dan zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover vooraf
informeren. Opdrachtgever heeft vervolgens twee weken de tijd om schriftelijk
bezwaar te maken tegen dit voornemen. Indien Opdrachtgever geen bezwaar maakt
binnen de genoemde termijn van twee weken, dan wordt Opdrachtgever geacht ermee
in te stemmen.

13.3 De opdrachtgever zal zijn
toestemming om andere subverwerkers in te schakelen niet op onredelijke gronden
onthouden waarbij de opdrachtnemer zich inspant om de subverwerker ten minste
dezelfde verplichtingen op te leggen met betrekking tot de
persoonsgegevensverwerking als die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn
overeengekomen.

Artikel 14. Verzoeken van betrokkenen

14.1 Als een betrokkene een
verzoek over zijn persoonsgegevens rechtstreeks richt tot Opdrachtnemer, zal
Opdrachtnemer het verzoek binnen redelijke termijn doorsturen aan de
Opdrachtgever. Opdrachtnemer mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

14.2 Opdrachtnemer zal de
betrokkene rechtstreeks antwoorden indien de opdrachtnemer dat wettelijk
verplicht is of de opdrachtnemer hierin een zelfstandige verantwoordelijkheid
op basis van de AVG.

14.3 Opdrachtnemer is
gerechtigd om de kosten van de beantwoording van verzoeken van betrokkenen aan
de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 15 Toepasselijk recht en
bevoegde rechter

Op alle rechtsverhoudingen
tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Uitsluitend de rechtbank van het arrondissement waarbinnen (de statutaire zetel
van) Opdrachtnemer zich bevindt, is bevoegd om kennis te nemen van geschillen
tussen partijen.

Publicatiedatum: 14-01-2020
Laatste wijziging: 14-01-2020